Knelpunten regeldruk voor Agrofoodsector aangepakt

Groene handdruk
News |

De Agrofoodsector ervaart evenals andere sectoren (onnodige) regeldruk. Het kabinet probeert langs verschillende wegen op een verantwoorde manier de regeldruk terug te dringen. Ook voor de Agrofoodsector is hiervoor in de afgelopen kabinetsperiode de zogeheten maatwerkaanpak ontwikkeld. Inmiddels zijn zo’n 150 knelpunten ontrafeld en waar mogelijk opgelost. Het gaat dan om knelpunten op het gebied van invulling en uitvoering van regels en beleid.
De knelpunten zijn aangedragen door de sector zelf. Dit valt te lezen in het Eindrapport Tweede ronde maatwerkaanpak regeldruk Agrofood dat in mei 2018 verscheen.

Uit het rapport komt onder andere naar voren dat met een goede uitleg en goede communicatie tussen betrokkenen veel knelpunten relatief eenvoudig konden worden opgelost. Soms waren de verwachtingen te hoog en kon een knelpunt niet worden opgelost met een concrete maatregel.
Indieners van knelpunten vinden het traject van knelpunt naar oplossing lang duren. Maar het gaat ook vaak om complexe zaken die de nodige tijd kosten. Meestal hebben indieners hier wel begrip voor.

Als vervolg op de maatwerkaanpak is eind vorig jaar het Agroloket in het leven geroepen. Het Agroloket maakt onderdeel uit van het interdepartementale programma Ruimte in Regels. Bij het loket kunnen agrarische ondernemers hun ervaring met onnodige regeldruk melden en belemmeringen melden die zij ondervinden wanneer zij willen innoveren.

Meer weten? Lees het rapport of neem contact op met het Agroloket.