Water

 • water

  Water is een voorwaarde voor landbouw en andere economische sectoren. Waterbeheer houdt hier rekening mee.

  Natuur en economie kunnen elkaar versterken. Ondernemingen beschouwen natuur en biodiversiteit steeds meer als een onderdeel van de productievoorwaarden en hebben ook belang bij een sterke natuur. Groen ondernemerschap speelt een belangrijke rol voor de toekomstige natuur. In de Natuurvisie geeft het Kabinet aan dat het van belang is dat het beeld van natuur als hindermacht evolueert naar natuur als bron van maatschappelijke en economische ontwikkeling. Wet- en regelgeving kan botsen met belangen van ondernemers. Denk aan de mestwet, de natuurbeschermingswet of de wet op de Ruimtelijke Ordening. Er kan ook sprake zijn van botsende belangen zoals bijvoorbeeld het belang van veiligheid versus het belang van biodiversiteit. Sommige tegenstrijdige belangen zullen relatief eenvoudig op te lossen zijn door overleg en overeenstemming te bereiken over mogelijke oplossingen. Andere belemmeringen vereisen mogelijk veranderingen in wet- en regelgeving. Waar het om gaat is dat betrokken partijen gezamenlijk op zoek gaan naar het gemeenschappelijke belang.

  In 2016 heeft het Landbouw Economisch Instituut (LEI) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) geïnventariseerd welke belemmeringen ondernemers kunnen ervaren om hun rol in de bescherming van natuur en biodiversiteit daadwerkelijk te kunnen vervullen. Het onderzoek heeft ruim 60 belemmeringen opgeleverd De ambitie van het Rijk is niet alleen om deze belemmeringen in kaart te brengen maar vooral om aan oplossingen te werken. Voor een (beperkt) deel zijn deze belemmeringen te relateren aan wet- en regelgeving. Uit een nadere analyse blijkt dat in de meeste gevallen er niet zozeer sprake is van een belemmering in de regelgeving maar eerder in de wijze van uitvoering van het natuurbeleid. Belemmeringen staan vaak niet op zichzelf maar zijn voor een deel te relateren aan wet- en regelgeving bij andere domeinen. In het bijzonder gaat het daarbij om agro gerelateerde knelpunten zoals mestbeleid, Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Omgekeerd kan wet- en regelgeving ook innovatie stimuleren. We kijken dan ook niet alleen meer naar belemmeringen door regels, maar ook hoe regelgeving innovatie kan bevorderen.

  Ervaart u als ondernemer een belemmering met regelgeving op het gebied van Natuur & Biodiversiteit of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met info@ruimteinregels.nl.
  Benieuwd naar belemmeringen binnen dit thema? Klik hier voor het overzicht van de afgeronde en opgepakte belemmeringen.